ACCESS2LEARN
Vítejte
 

NAŠE POSLÁNÍ:

1. podporovat dospělé v dalším rozvoji jejich základních kognitivních a digitálních kompetencí a motivovat je tak k aktivní účasti na celoživotním vzdělávání a
2. poskytnout vzdělavatelům dospělých podpůrné didaktické materiály a nástroje, aby mohli své výukové materiály přizpůsobovat dospělým s nižší úrovní kvalifikace.

NAŠE VIZE:

Naší vizí je umožnit všem dospělým, bez ohledu na jejich původ, rovný přístup k programům dalšího rozvoje a přispět tak k jejich konkurenceschopnosti na trhu práce.

Vítejte na stránkách projektu Erasmus+ „Access2Learn“

„“Vzdělání je nejmocnější zbraní, kterou můžete použít ke změně světa.“ – Nelson Mandela
Jak zmiňuje tento citát, vzdělání je nesmírně důležitým faktorem při utváření našeho životního prostoru, ale i našeho vlastního života. Prostřednictvím celoživotního vzdělávání můžeme rozvíjet vlastní osobnost a být úspěšní na trhu práce. Proto je velmi důležité, abychom všichni měli rovný přístup k nabízeným možnostem dalšího vzdělávání a abychom měli potřebné kompetence k efektivní účasti v těchto vzdělávacích programech.
Projektový tým přistupuje s velkým zaujetím k podpoře celoživotního učení a motivaci lidí k účasti na dalším vzdělávání. Prostřednictvím projektu Access2Learn tedy chceme podpořit dospělé v přístupu k různým možnostem vzdělávání, zejména ve formě distanční a kombinované výuky.
Pro úspěšné naplnění cílů prostřednictvím těchto výukových forem studenti potřebují mít určitou úroveň základních digitálních a vzdělávacích kompetencí a našim cílem je vytvoření vzdelávací metodiky pro jejich rozvoj a podporu.
NAŠE CÍLE

Budování povědomí

Chceme vzdělávacím institucím ukázat, jak důležité je poskytnout všem dospělým, bez ohledu na jejich předchozí zkušenosti nebo kvalifikaci, přístup k různým druhům vzdělávacích forem, a to i k těm digitálním.

Inkluze

Chceme pomoci začlenit všechny dospělé bez rozdílu do evropského vzdělávacího prostředí.

Rozvoj kompetencí

Cílem tohoto projektu je podpořit dospělé studenty v rozvoji jejich základních digitálních a kognitivních kompetencí.

Podpora motivace

Tento projekt by měl motivovat dospělé studenty k účasti na aktivitách celoživotního vzdělávání.

Tvorba výukových materiálů

Abychom podpořili začlenění dospělých do různých typů vzdělávacích forem, chceme poskytnout lektorům a trenérům dospělých praktické materiály, které mohou využít při své výuce.

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení ) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.