ACCESS2LEARN
O PROJEKTU
 

V posledních letech se stále více nabídek školení realizuje ve formě tzv. blended learning (kombinované vzdělávání). Zejména pro dospělé zájemce s nižší úrovní kvalifikace je však tato forma výuky často obtížně dostupná. Důvodem je jednak nedostatek různých základních kompetencí a jednak přetrvávající předsudek, že kombinované vzdělávání není pro tuto cílovou skupinu vhodné.

Proto se v tomto projektu zaměřujeme na dvě hlavní cílové skupiny:

Dospělí studenti

Chceme pomoci všem dospělým rozvíjet základní digitální a kognitivní kompetence, které potřebují k účasti na dalším vzdělávání, kde se uplatňují nové formy učení, zejména kombinovaná výuka. To by mělo vést také ke zvýšení motivace dospělých účastnit se v budoucnu mnoha programů dalšího vzdělávání.

Lektoři a trenéři dospělých
Abychom lektorům pomohli připravit jejich studenty na efektivní účast v kurzech kombinované výuky, poskytneme jim podpůrné vzdělávací materiály. Vytvořením ucelené metodiky přispějeme a zároveň dokážeme všem zapojeným aktérům, jak důležité je umožnit nízkovalifikovaným dospělým přístup ke vzdělávání formou kombinované a distanční výuky.

Výše uvedenými aktivitami se snažíme podpořit dospělé, aby se dále vzdělávali a zůstali tak konkurenceschopní na rychle se měnícím trhu práce.

Proč pracujeme na tomto projektu?

V důsledku probíhající digitální transformace v posledním desetiletí a s ní spojených změn v profesním světě se výrazně zvýšila potřeba kvalifikace ve vzdělávání dospělých. Například podle Světového ekonomického fóra se předpokládá, že téměř každý druhý dospělý v Evropě bude v příštích pěti letech potřebovat další vzdělávání. Proto dospělí potřebují přístup k dalšímu vzdělávání, aby si udrželi konkurenceschopnost na trhu práce.
Stále častěji se vzdělávání realizuje formou distančního nebo kombinovaného studia. Zároveň jsou však právě tyto vzdělávací formy často obtížně dostupné pro osoby s nižší úrovní kvalifikace. Důvodem je jednak to, že uvedené skupině nejsou tyto vzdělávací formy velmi často nabízeny kvůli přetrvávajícímu předsudku, že pro ně nejsou vhodné.
A na druhé straně je třeba si přiznat, že velké části této skupiny chybí některé ze základní kompetencí, které by jim umožnili efektivně a úspěšně dokončit dané studium. Proto je velmi důležité umožnit všem dospělým rovný přístup k těmto distančním nebo kombinovaným formám vzdělávání a podpořit všechny dospělé bez rozdílu v rozvoji základních digitálních a kognitivních dovedností, které jim umožní úspěšné zakončení studia i prostřednictvím distančních či kombinovaných formem vzdělávání.

Výsledky projektu

Abychom dosáhli stanovených cílů, vytvoříme v rámci tohoto projektu následující výsledky:

VÝSLEDEK 1 (PR1):

Strategický dokument a katalog kompetencí
Jako první výstup vypracujeme strategický dokument, který je určen všem aktérům, kteří rozhodují o tom, jaké vzdělávací formy budou nabízeny jednotlivým cílovým skupinám. Hlavním cílem dokumentu je překonat předsudek, že dospělí s nižší úrovní kvalifikace se nemohou účastnit některých vzdělávacích forem, zejména distační a kombinavané výuky, a ukázat, jak důležité je rovnoměrné zapojení všech dospělých bez rozdílu prostřednictvím všech dostupných forem výuky. Kromě toho vytvoříme katalog, který bude obsahovat kompetence potřebné pro kombinované vzdělávání (blended learning) a který bude sloužit jako základ pro vývoj vzdělávacích materiálů.

VÝSLEDEK 2 (PR2):

Vzdělávací materiály pro dospělé studenty
Na základě katalogu kompetencí z PR1 vytvoříme výukové materiály pro dospělé, které je podpoří v rozvoji digitálních a vzdělávacích kompetencí potřebných pro efektivní studium v prostředí kombinované výuky. Studium se bude skládat z online kurzu a výukových videí ke konkrétním tématům.

VÝSLEDEK 3 (PR3):

Školicí materiály a šíření relevantních informací pro vzdělavatele dospělých
Abychom podpořili lektory a trenéry dospělých v přípravě jejich studentů na kombinovanou výuku, připravujeme pro ně v rámci tohoto projektového výsledku různé materiály. Patří mezi ně například nástroj pro hodnocení, návrh sylabu semináře a příručka pro lektory pro snadnější používání celé vzdělávací metodiky. Nahrajeme také podcasty, které podpoří pedagogy v jejich práci s nízkovalifikovanými dospělými a zvýší jejich povědomí o zapojení těchto studentů do výuky prostřednictvím jakékoliv distační formy.

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or OeAD-GmbH. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.