ACCESS2LEARN
PROJEKTISTA
 

Yhä useammat koulutukset ovat muuttuneet etä- tai monimuotokoulutuksiksi. Useissa Euroopan maissa aikuisopiskelijoiden voi olla haastava päästä osallistumaan monimuotokoulutuksiin, etenkin jos heillä on matalampi koulutustaso. Aikuisilta saattaa puuttua monimuotokoulutuksessa vaadittavia oppimistaitoja. Koulutukseen pääsemisen esteenä monissa Euroopan maissa saattaa olla myös ennakkoluulo, että esimerkiksi monimuotokoulutukset eivät sovi kaikille opiskelijoille.

Keskitymme tässä hankkeessa kahteen pääkohderyhmään:

AIKUISET OPPIJAT

Haluamme auttaa kaikkia aikuisia kehittämään digitaalisia ja kognitiivisia taitoja, jotta he voivat osallistua tuloksekkaasti monimuotokoulutuksena järjestettävään jatkokoulutukseen. Uskomme tämän lisäävän myös aikuisten motivaatiota osallistua erilaisiin täydennyskoulutusohjelmiin tulevaisuudessa.
Aikuisopettajat

AIKUISOPETTAJAT
Haluamme tarjota aikuisien opettajille tukimateriaaleja, jotka tukevat heidän oppijoidensa valmiuksia osallistua monimuotona toteutettaviin koulutuksiin. Pyrimme myös osoittamaan aikuiskoulutuksen tarjoajille ja eurooppalaisille koulutuspolitiikan tekijöille, kuinka tärkeää on mahdollistaa kaikille aikuisille pääsy sekä etä- että monimuoto-opetukseen.

Kaikilla näillä toimilla pyrimme tukemaan aikuisia jatkamaan opintojaan ja siten pysymään kilpailukykyisinä nopeasti muuttuvassa työelämässä.

Miksi työskentelemme tämän projektin parissa?

Viime vuosikymmenen jatkuvan digitaalisen muutoksen ja siihen liittyvien työelämän muutosten seurauksena aikuiskoulutuksen tarve on lisääntynyt valtavasti. Esimerkiksi Maailman talousfoorumin mukaan ennustetaan, että lähes joka toinen aikuinen Euroopassa tarvitsee jatkokoulutusta seuraavan viiden vuoden aikana. Siksi aikuisilla on oltava mahdollisuus jatkokoulutukseen pysyäkseen kilpailukykyisinä työmarkkinoilla.

Koulutusta järjestetään yhä useammin etä- tai monimuotokoulutuksina. Näihin osallistumisen kynnys on joillekin koulutukseen haluaville suurempi kuin toisille, koska kaikissa maissa niitä ei tarjota aikuisille. Taustalla voivat olla ennakko-oletukset kyvystä opiskella monimuotokoulutuksessa ja toisaalta kaikilla ei ole riittäviä perustaitoja osallistua.

Olisikin erittäin tärkeää mahdollistaa kaikille aikuisille tasavertainen pääsy näihin etä- tai monimuoto-oppimisympäristöihin ja tukea aikuisia kehittämään digitaalisia ja kognitiivisia perustaitoja, joiden avulla he voivat osallistua niihin menestyksekkäästi.

Projektin tulokset

Kehitämme tässä hankkeessa seuraavia asioita:

TULOS 1:

Policy paper ja osaamisluettelo
Ensimmäisessä vaiheessa teemme policy paperin. Se on suunnattu ihmisille, jotka tekevät päätöksiä eri oppijaryhmille tarjottavista oppimisympäristöistä. Policy paperin avulla pyritään murtamaan ennakkoluuloa siitä, että kaikki aikuiset eivät voi osallistua kaikkiin koulutusmuotoihin, etenkään monimuotokoulutuksiin. Policy paperin avulla osoitamme, kuinka tärkeää on saada kaikki aikuiset tasapuolisesti mukaan koulutuksiin. Lisäksi koostamme luettelon, joka sisältää monimuoto-opiskeluun tarvittavat oppimisvalmiudet ja joka toimii pohjana oppimateriaalien kehittämiselle.

TULOS 2:

Oppimateriaalia aikuisopiskelijoille
Kehitämme oppimateriaaleja tuloksen 1 luettelon perusteella. Materiaalit on suunnattu suoraan aikuisopiskelijoille, ja niiden tarkoituksena on tukea heitä kehittämään tarvittavia digitaitoja ja oppimisvalmiuksia, joita tarvitaan menestyksekkääseen osallistumiseen erilaisissa oppimisympäristöissä. Materiaalit sisältävät verkkokurssin ja ohjevideoita eri aiheista.

TULOS 3:

Koulutusmateriaalit ja tietoisuuden lisääminen aikuiskouluttajille
Kehitämme aikuisopettajille erilaisia materiaaleja, jotka tukevat heitä selkeän monimuoto-opetuksen suunnittelussa ja toteutuksessa. Järjestämme mm. seminaarin ja kokoamme materiaaleista käsikirjan. Tallennamme myös podcasteja, jotka tukevat opettajia heidän työskentelyssään tukea tarvitsevien opiskelijoiden kanssa.

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or OeAD-GmbH. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.